วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

การศึกษาการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของเซลล์และโมเลกุลทางชีวภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาพฤติกรรมของเซลล์ในสถานการณ์ต่างๆ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาใหม่ๆ ความก้าวหน้าทำให้นักวิจัยในปัจจุบันได้รับข้อมูลจำนวนมาก

จนการวิเคราะห์แทบจะเป็นไปไม่ได้ ทฤษฎีกราฟเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคต่างๆ ในตัวอย่างที่ศึกษา เปรียบได้กับเครือข่ายทางสังคมที่อนุภาคมีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีการของ AI ใช้ข้อมูลในกราฟเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาหลายงานในการทดลองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น AI ของเราสามารถสร้างเส้นทางที่เซลล์หรือโมเลกุลแต่ละเซลล์ใช้เมื่อเคลื่อนที่เพื่อให้ได้หน้าที่ทางชีววิทยาบางอย่าง ซึ่งหมายความว่า ที่นักวิจัยสามารถทดสอบประสิทธิภาพของยาต่างๆ